Eğitim Programı

Tüm ilköğretim okulları gibi okullarımızda da Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği haftalık ders programları uygulanır. 08:45-16:25 saatleri arasında günde 8 ders yapılan okullarımızda bu süre içinde ayrıca sabah 15 dakika "Paylaşım Saati", son dersten sonra da 30 dakika "Akademik Destek" uygulaması yapılmaktadır. Piri Reis Okulları'nda Bakanlık programından arta kalan saatlerde planlı olarak serbest çalışmalar, takviye çalışmaları ve çeşitli sosyal etkinlikler yapılır.

Yabancı Dil
Haftalık ders programı içinde sabit olarak yer alan bu zaman dilimlerinde ve diğer çalışmalarda dil bakımından ağırlık Fransızca derslerine verilir. Okulumuzun ilköğretim bölümüne başlayan her öğrencimiz sekiz yıllık temel eğitim süresi boyunca haftada 10 saat Fransızca eğitimi görür. Anaokulundan itibaren İngilizce eğitimi alan öğrencilerimiz, ilköğretimde de sekiz sene boyunca bu dili öğrenmeye devam ederler. Öğrencilerimizin Fransızca ve İngilizce düzeyleri, her yıl bağımsız kuruluşlarca yapılan DELF ve CAMBRIDGE sınavlarıyla ölçülüp uluslararası sertifikalarla belgelendirilir. Öğrencilerimiz 6. sınıftan başlayarak 3 yıl boyunca da İtalyanca öğrenirler. Ortaöğretimde Saint Joseph’e geçenler Fransızca'nın yanı sıra İtalyanca eğitimini orada da devam ettirirler.  

Sınıf Öğretmenliği
"Sınıf Öğretmenliği" uygulamamız 4 yıl sürmekte olup 5. sınıftan itibaren her derse branş öğretmeni girer. İlk 4 yılda da sınıf öğretmenimizin sorumluluğunda olan Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi dışındaki dersler branş öğretmenlerimizce yürütülür; ancak Matematik ve Fen Bilgisi derslerine branş öğretmenleri de haftanın belli saatleri takviye olarak girerler.

Çoklu Zeka Uygulamaları
Okullarımızdaki Çoklu Zeka Uygulamaları, 2000 yılında ve henüz Bakanlığımızın program değiştirme çalışmaları hazırlık aşamasındayken başlamış olup tüm kadromuz, bu alanda Türkiye’nin uzman ismi olan Prof. Dr. Ziya Selçuk önderliğindeki bir ekiple geniş kapsamlı eğitim çalışmaları yürütmüştür. Ziya Selçuk’un yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki diğer akademisyenlerden danışman olarak yardım almak suretiyle gerçekleştirdiğimiz "öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarımız" kesintisiz olarak devam etmektedir.

Tematik Çalışmalar - Disiplinler Arası İşbirliği
Okullarımızda yapılagelen özgün çalışmalardan biri de "Tematik" çalışmalar ya da "Disiplinler Arası İşbirliği" adı verilen çalışmalardır. Sene başında tüm branşlar arasında yapılan planlamalar sonucunda, benzer temaların birden fazla derste aynı haftalarda işlenmesi için zamanlamaya dikkat edilerek öğrencilerin dersler arasında bilgi ve beceri transferi yapmalarının sağlanması amaçlanır.

Ölçme-Değerlendirme
Öğrencilerimizin SBS adı verilen ölçme-değerlendirme uygulamalarında aldıkları başarılı sonuçlar, okullarımızın Türkçe-Matematik-Fen ve Sosyal Bilgiler branşlarında verdiği akademik eğitimin düzeyi hakkında fikir edinilmesi açısından önemli ipuçlarıdır. Okullarımızın bu konudaki önemli ilkelerinden biri de bu sınavları ve tek başına “sınav başarısı”nı tabulaştırmadan, onları yaşamın bir parçası olarak kabullenerek öğrencilerimizi sınavlara hazırlamaktır. Tüm öğrencilerimizin mutlaka bu sınavlara girmesi sağlanır. 

Sosyal, Özgüvenli, Donanımlı, Mutlu Bireyler
Öğrencilerimizin ilgi, istek ve yetenekleri göz önüne alınarak çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yapıldığı okullarımızda, sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin sosyal etkinlik saatlerinden ya da zevk alarak girdiği beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb. derslerden alıkonulup onların yerine test çözerek başarılı olması türünden uygulamalara yer verilmez. Onların, okul yaşamı içinde mutlu bir ortamda aldıkları eğitim sonucunda doğal sınav başarısını yakalamaları ve bu başarıyı özgüvenli, donanımlı ve mutlu bireyler olarak hayatlarının her alanına yaymaları hedeflenir.  

Aktif Öğrenme Ortamları
Modern teknolojinin tüm olanaklarından yararlanılarak uygulamalı aktif öğrenme ortamlarının geliştirildiği okullarımızda bu çalışmalar çeşitli gezi ve incelemelerle, proje yapılandırmalarıyla desteklenir. Ayrıca okullarımıza özgü bir etkinlik olarak tüm sınıflarda her gün on beş dakika sessiz okuma çalışması yapılmaktadır.

%100 Başarı
Orion Eğitim Vakfı Özel Piri Reis İlköğretim Okulu mezunları, başta İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi olmak üzere, sınavla öğrenci alan tüm orta öğretim kurumlarına OKS-SBS türü sınavlardan aldıkları puanlarla geçebilirler. Okulumuzun eğitim başarısı bu konuda %100 oranına sahiptir.

Okulumuzda Fransızca

Okulumuzda anasınıfından itibaren öğrencilerimiz haftada 10-12 saat Fransızca dersi görüyorlar. Amacımız çocuklara küçük yaşlarından itibaren Fransız dilini ve kültürünü aktarmaktır.

Anasınıfında  dersler genelde oyun, el becerileri, şarkı, genel talimatlar ve kelimeler üzerinde kurulmuştur. Çocuklarımız eğlenerek öğreniyorlar.

1. sınıftan 3. sınıfa kadar öğrencilerimizin artık ders kitapları ve defterleri var. Okuma-yazma ve dilin genel cümle kuralları üzerinde duruluyor. Kültürel kavramlar da veriliyor, özellikle Fransız Bayramları ve Frankofoni’yi tanıtıcı çalışmalar yapılıyor.
4. sınıftan itibaren, okuma-anlama, yüklü bir gramer ve kelime haznesi geliştirici dersler verilmektedir. Ayrıca kültürü vermek amacıyla da her öğrencimiz bir kulübe yazılıp Fransızca'sını geliştirebilir.
6. sınıftan itibaren, öğrencilerimizi Saint Joseph Lisesi’ne hazırlamak amacıyla, Fransızca fen ve matematik derslerini de veriyoruz. Amacımız öğrencilerimizi bu terminolojiye hazırlamaktır.
6., 7. ve 8. sınıflarda Fransa tarihi ve coğrafyası da görülmektedir.
Ayrıca, 6. ve 7. sınıflar uluslar arası tanınan diplomalar almak için DELF sınavlarına giriyorlar.
Tüm sınıflarda ana dili Fransızca olan öğretmenlerimiz derslere girmektedir. Müzik ve iş eğitimi derslerimiz de Fransızca yapılmaktadır.
Ayrıca, günlük okul yaşantımızda da her aktivite veya resmi tören çift dilde yapılmaktadır. Öğrencilerimiz Fransızca'yı okulumuzda mümkün olduğu kadar yaşayarak öğreniyorlar.

Neden Fransızca?

Fransızca'yı seçmek için birçok neden vardır. Bunlardan bazılarını aşağıda belirttik :

 • Dünya ülkelerinin dörtte birinde, beş kıtada Fransızca konuşulur,
 • Çağımızın en önemli üç dilinden biridir,
 • -Birçok meslek-iş dalında (tıp, eczacılık, inşaat, sigorta, moda, endüstri, sanat,vb.) ağırlıklı olarak kullanılır,
 • -Fransızca bilenler İngilizce'yi daha kolay öğrenirler,
 • -Öteki yabancı dillerin öğrenilmesine alt yapı hazırlar (İtalyanca, İspanyolca),
 • -Mesleğimizde bize saygınlık kazandırır,
 • -Fransız kültürünü tanınır,
 • -Kibar, edebi ve şiirsel bir dili konuşulmuş olur,
 • -Fransızca bilmenin ayrıcalığı yaşanır,
 • -Dünyanın en önemli üniversitelerden olan Sorbonne’da okuma fırsatı kazanılır,
 • -Galatasaray Üniversitesi'ne giriş şansı arttırılır,
 • -Önderimiz Atatürk’ün kişiliğini etkileyen bir dildir.

Fransızca eğitimimiz konusunda bilgilenmek isteyen tüm velileri okulumuza bekleriz.

Okulumuzda İngilizce

Okullarımızda İngilizce öğretimi anaokulunda başlamaktadır. Öğrencilerimizin 4 yaş ve hazırlık sınıflarında iki ders saati olarak öğrenmeye başladıkları ikinci yabancı dil olan İngilizce derslerinde, öncelikli hedefimiz, yeni bir dilin seslerini tanımalarını ve ilgilerini çekerek bu yeni dili sevmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda sınıflarda, konuşma alışkanlığını geliştiren, dil kullanım becerilerine odaklanılan, aktivitelerin önemli olduğu, öğrenci merkezli, öğretmenin kılavuz ve yönetici olduğu, dil bilgisine müdahalede bulunulmayan ve dilin pratik taraflarının önemli olduğu iletişimsel yaklaşım kullanılmaktadır. Bununla beraber dilin doğal öğreniminin önce dinleme ile başladığını daha sonra konuşma, okuma ve yazma becerilerinin kazanıldığını savunan işitsel-dilsel yöntem de kullanılmaktadır.  Şarkılar, oyunlar, rol üstlenme gibi tekniklerin kullanıldığı sınıflarda aynı zamanda teknolojiden de yeterli ölçüde yararlanılmaktadır.

İlkokuldan itibaren üç ders saati olarak işlenen İngilizce dersinin temel hedefi değişmemektedir. İlköğretim birinci sınıfın ilk döneminde sözel olarak devam eden dersimize ikinci dönem yazma da eklenir. Öğretim öğrenci merkezli olarak yapıldığı için ders malzemeleri, öğretim ortamı ve aktiviteler özel olarak öğrenci odaklı üretilir. Bu materyallerin hedef dilin kültürünü yansıtacak ve günlük yaşamda işlevsel olacak şekilde üretilmesine özen gösterilir. Öğretmenin sınıf içerisindeki rolü, öğrencilerin dil öğretim amaçlarına uygun bir şekilde birbirleriyle iletişim kurmalarında yönlendirici olmaktır. Hedef dil, sadece iletişim etkinliklerinde değil, aynı zamanda etkinliklerin açıklanmasında ve ödev verilirken de kullanılır. Dil bilgisi kurallarını öğretmek için ayrıca bir çalışma yapılmaz, yapı ve kurallar etkinlik ve diyalogların içerisinde öğretilir.  

Sınıf içerisinde öğrendikleri yabancı dili, dışarıya da taşıyabilmeleri amacıyla öğrencilerimiz okul içi ve uluslar arası projelere dâhil olurlar. İlkokulumuzda açılan İngilizce Tiyatro Kulübü de yine öğrendikleri yabancı dili pekiştirmeleri için eğlenceli bir aktivitedir.

Ortaokulda İngilizce eğitimi 5 ders saatidir. 3 saat ana ders öğretmeni ile dilbilgisi, 2 saat ise yabancı öğretmen ile beceri dersi işlenmektedir. Ortaokul seviyesinde diğer düzeylerde kullanılan iletişimsel ve işitsel-dilsel yaklaşımlara, bilişsel yaklaşım da eklenir. Bilişsel öğrenme yöntemini diğer yöntemlerden ayıran tarafı yabancı dildeki yeni bilgilerin depolanması ve eski bilgilerin yeni anlamlar ve bağlar kazanmasıdır. Anlamlı öğrenmenin olabilmesi için yeni bir öğrenmenin daha önce öğrenilmişlerle bütünleşmesi gerekir. Dört temel beceri de eşit oranda önemsenir ve bunların yanında telaffuz öğretimi yapılır. Öğrencinin yaptığı yanlışların hafızada yer edinmesinin önüne geçmek gerekçesiyle, hatalar öğrencinin motivasyonunu kırmayacak biçimde hemen düzeltilir. Öğretim aracı olarak ders kitabı, görsel ve işitsel ve imkân dâhilindeki diğer araçlardan mümkün olduğunca yararlanılır. Alıştırmalar ve pekiştirme uygulamalarında oyunlara da yer verilir. Öğrenci merkezli öğretim yapılır ve öğretmen yönlendirici konumda olur. Öğrencilerin, sınıfta öğrendikleri konuları evde de online kaynaklar kullanarak pekiştirmeleri beklenir ve gelişimleri öğretmenler tarafından takip edilir.

Ortaokul düzeyinde öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dili kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri kulüplerimiz de yer almaktadır.(JMUN,WSC) Öğrencilerimiz, gerek bu kulüpler vasıtasıyla gerekse yabancı öğretmenleriyle yaptıkları projeler ile dili kullanma imkânına sahip olurlar. Bu anlamda her yıl gerek ulusal, gerek uluslar arası alanda önemli başarılar da kazanmaktadırlar.

Okulumuzda İtalyanca

Orion Eğitim Vakfı Özel Piri Reis Okullarında 5.. sınıftan itibaren 3. dilimiz İtalyanca'ya yelken açıyoruz.

Fransızca gibi İtalyanca'nın da Latince kökenli bir dil olması ve yapı olarak Fransızca'ya benzer olması, çocuklarımızın İtalyanca’yı hızla öğrenmelerine olanak sağlıyor. Öğrencilerimiz yeni bir dili öğrenirken aynı zamanda köklü bir kültürle tanışıyorlar. 

Özellikle son yıllarda İtalyanca'ya artan ilgi bir rastlantı değil. İtalya ile sıkı ticari ve kültürel ilişkilerimiz nedeniyle İtalyanca bilmek de artık bir avantaj haline gelmiştir. İtalyan dili müzikal bir dildir bu nedenle de kavraması kolay ve zevklidir. Kültürü, Modası ve mutfağının zenginliği bu dile olan ilgiyi arttırmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde İstanbul'da bir İtalyan Üniversitesi'nin kurulması planlanıyor. Bu ve benzeri çalışmalar da İtalyanca'nın önemini vurgular niteliktedir.

Projeler

Sınırsız Mavi Eğtimi Projesi

"Öğrendiklerimizi anlar, anladıklarımızı sever, sevdiklerimizi koruruz."

1 Eylül 2005 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Deniz Temiz Derneği /TURMEPA arasında imzalanan 5 yıllık eğitim protokolü çerçevesinde, “Sınırsız Mavi” adlı proje yürütülmektedir. Projenin öncelikle kıyı illerinde olmak üzere Türkiye’deki tüm okullarda uygulanması olanağı elde edilmiştir.

Sınırsız Mavi Projesi'nin temel amaçları aşağıdaki şekildedir:

 

 • Her yaştan öğrenciye, bütün canlı varlıklara doğal çevreye karşı saygılı olmak ve bilimin değerini takdir etme bilinci kazandırmak.
 • İnsan ve deniz arasındaki ilişkiyi fark ettirerek değerli doğal kaynaklarımızı korumak.
 • Etkinlikler aracılığıyla, öğrencilerin derslerdeki temel yeterliliklerini arttırmalarına yardımcı olmak.
 • Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize eğitim amacıyla yararlanabilecekleri kaynaklar sağlamak.

 

Okulumuz 4 Mart 2010 tarihinde "Sınırsız Mavi Eğitim Projesi" kapsamında verilen eğitimle bu projenin içerisinde yer almış ve çalışmalarına başlamıştır.


17.09.2008 - Yeşil Bayrak Ödülü

Orion Eğitim Vakfı Özel Karşıyaka Piri Reis İlköğretim Okulu, en temiz okullara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen Beyaz Bayrak'tan sonra şimdi de Yeşil Bayrak'ın sahibi oldu. 

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından verilen bu ödüle, İzmir'den sadece sekiz okul layık görüldü. Bu okullardan biri olan Piri Reis, Foundation for Enviromental Education in Europe (Avrupa Çevre Eğitim Vakfı'nı) temsilen, Foundation for Enviromental Education in Turkey (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) koordinatörlüğünde yürütülen "Eco-Schools" (Çocuklarda Çevre Uyumu) Projesinin üyesidir. Eco-Schools uluslararası bir projedir ve Avrupa' da bu projeye kayıtlı pek çok okul bulunmaktadır. Eko-Okullar Programı, ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir program. Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanısıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı kazanmış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliği taşıyor.

Bu projenin amacı;

 • Çocuklarda çevre bilincini geliştirmek.
 • Kişisel hayatlarında; okulda, toplumda, çevreye ilişkin sorunların çözümü doğrultusunda gönüllü katılımlarını, çözüm üretmelerini sağlamak.
 • Yaşam boyu, çevre konularına duyarlı etkin yaklaşımlarını ve bunu bir yaşam biçimi olarak benimsemelerini, bunu ömür boyu sürdürmelerini sağlamak.
 • Yalnız kendi ülkesinin değil tüm dünyanın çevre sorunlarına sahip çıkmalarını ve çözüm üretmelerini sağlamak. Yani öğrencilerimizde ülke değil gezegen bilincini geliştirmektir.

Okulumuz bu proje kapsamında 2 yıl çalışmış ve bunun sonunda çevreye duyarlı okul anlamına gelen " Yeşil Bayrak" ödülü almaya hak kazanmıştır. 

Spor Etkinlikleri

Piri Reis Okullarında spor, öğrencilerimizin akademik eğitimlerini tamamlayıcı bir etkinlik olarak planlanmaktadır.

Fiziksel farklılıklarını gözetmeden tüm öğrencilerimizi spor yapmaya teşvik ediyor, öğrencilerimize sporu sevdirmek ve hayatları boyunca spor yapma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Piri Reislilerin enerjilerini olumlu kullanabilecekleri bir alan yaratıp kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, ruhen, ahlaken, bedenen sağlam, amatör ruhlu sporcular yetiştirmek en önemli hedefimizdir.

Vakfın bu felsefesine ekip sporlarıyla (basketbol, voleybol) erişmenin daha kolay olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimizin, bireysel yerine ekip başarısına odaklanmasına önem veriyoruz. Basketbolda ve voleybolda öğrencilerimiz, takım arkadaşlarıyla uyumlu çalışmayı öğreniyor ve erken yaşta liderlik, yöneticilik becerilerini geliştiriyorlar.

 Yetenekleri doğrultusunda öne çıkan öğrencilerimiz, spor öğretmenleri tarafından seçilip Piri Reis Okulları takımlarında oynuyorlar. Öğrencilerimiz amatör ruh ile profesyonel çalışma imkânı buluyorlar. Bu uygulama dolaylı olarak aidiyet duygusunun da gelişmesini sağlıyor.

 Kendi imkânlarıyla çeşitli bireysel dallarda (yelken, tenis, yüzme vb.) spor yapan öğrencilerimizin başarıları desteklenmekte, öğrencilerimiz olanaklar çerçevesinde başarı bursları ile ödüllendirilmekte ve öğrencilerimizin başarıları uygun ortamlarda duyurulmaktadır.

Kuruluşlarından beri hızla gelişen, dönüşen ve 2013 yılında 15. yılını kutlayan okullarımızda, spor dalları da çeşitlenmektedir. Okullarımızda hafta içi yaptığımız kulüp etkinliklerimiz ve hafta sonu yaptığımız spor okulu çalışmalarımızla sportif faaliyetlerimiz, hiç şüphesiz zamanla gelişerek artacaktır. https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif