Eğitim Programı

Tüm ilköğretim okulları gibi okullarımızda da Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği haftalık ders programları uygulanır. 08:45-16:25 saatleri arasında günde 8 ders yapılan okullarımızda bu süre içinde ayrıca sabah 15 dakika "Paylaşım Saati", son dersten sonra da 30 dakika "Akademik Destek" uygulaması yapılmaktadır. Piri Reis Okulları'nda Bakanlık programından arta kalan saatlerde planlı olarak serbest çalışmalar, takviye çalışmaları ve çeşitli sosyal etkinlikler yapılır.

Yabancı Dil
Haftalık ders programı içinde sabit olarak yer alan bu zaman dilimlerinde ve diğer çalışmalarda dil bakımından ağırlık Fransızca derslerine verilir. Okulumuzun ilköğretim bölümüne başlayan her öğrencimiz sekiz yıllık temel eğitim süresi boyunca haftada 10 saat Fransızca eğitimi görür. Anaokulundan itibaren İngilizce eğitimi alan öğrencilerimiz, ilköğretimde de sekiz sene boyunca bu dili öğrenmeye devam ederler. Öğrencilerimizin Fransızca ve İngilizce düzeyleri, her yıl bağımsız kuruluşlarca yapılan DELF ve CAMBRIDGE sınavlarıyla ölçülüp uluslararası sertifikalarla belgelendirilir. Öğrencilerimiz 6. sınıftan başlayarak 3 yıl boyunca da İtalyanca öğrenirler. Ortaöğretimde Saint Joseph’e geçenler Fransızca'nın yanı sıra İtalyanca eğitimini orada da devam ettirirler.  

Sınıf Öğretmenliği
"Sınıf Öğretmenliği" uygulamamız 4 yıl sürmekte olup 5. sınıftan itibaren her derse branş öğretmeni girer. İlk 4 yılda da sınıf öğretmenimizin sorumluluğunda olan Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi dışındaki dersler branş öğretmenlerimizce yürütülür; ancak Matematik ve Fen Bilgisi derslerine branş öğretmenleri de haftanın belli saatleri takviye olarak girerler.

Çoklu Zeka Uygulamaları
Okullarımızdaki Çoklu Zeka Uygulamaları, 2000 yılında ve henüz Bakanlığımızın program değiştirme çalışmaları hazırlık aşamasındayken başlamış olup tüm kadromuz, bu alanda Türkiye’nin uzman ismi olan Prof. Dr. Ziya Selçuk önderliğindeki bir ekiple geniş kapsamlı eğitim çalışmaları yürütmüştür. Ziya Selçuk’un yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki diğer akademisyenlerden danışman olarak yardım almak suretiyle gerçekleştirdiğimiz "öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarımız" kesintisiz olarak devam etmektedir.

Tematik Çalışmalar - Disiplinler Arası İşbirliği
Okullarımızda yapılagelen özgün çalışmalardan biri de "Tematik" çalışmalar ya da "Disiplinler Arası İşbirliği" adı verilen çalışmalardır. Sene başında tüm branşlar arasında yapılan planlamalar sonucunda, benzer temaların birden fazla derste aynı haftalarda işlenmesi için zamanlamaya dikkat edilerek öğrencilerin dersler arasında bilgi ve beceri transferi yapmalarının sağlanması amaçlanır.

Ölçme-Değerlendirme
Öğrencilerimizin SBS adı verilen ölçme-değerlendirme uygulamalarında aldıkları başarılı sonuçlar, okullarımızın Türkçe-Matematik-Fen ve Sosyal Bilgiler branşlarında verdiği akademik eğitimin düzeyi hakkında fikir edinilmesi açısından önemli ipuçlarıdır. Okullarımızın bu konudaki önemli ilkelerinden biri de bu sınavları ve tek başına “sınav başarısı”nı tabulaştırmadan, onları yaşamın bir parçası olarak kabullenerek öğrencilerimizi sınavlara hazırlamaktır. Tüm öğrencilerimizin mutlaka bu sınavlara girmesi sağlanır. 

Sosyal, Özgüvenli, Donanımlı, Mutlu Bireyler
Öğrencilerimizin ilgi, istek ve yetenekleri göz önüne alınarak çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yapıldığı okullarımızda, sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin sosyal etkinlik saatlerinden ya da zevk alarak girdiği beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb. derslerden alıkonulup onların yerine test çözerek başarılı olması türünden uygulamalara yer verilmez. Onların, okul yaşamı içinde mutlu bir ortamda aldıkları eğitim sonucunda doğal sınav başarısını yakalamaları ve bu başarıyı özgüvenli, donanımlı ve mutlu bireyler olarak hayatlarının her alanına yaymaları hedeflenir.  

Aktif Öğrenme Ortamları
Modern teknolojinin tüm olanaklarından yararlanılarak uygulamalı aktif öğrenme ortamlarının geliştirildiği okullarımızda bu çalışmalar çeşitli gezi ve incelemelerle, proje yapılandırmalarıyla desteklenir. Ayrıca okullarımıza özgü bir etkinlik olarak tüm sınıflarda her gün on beş dakika sessiz okuma çalışması yapılmaktadır.

%100 Başarı
Orion Eğitim Vakfı Özel Piri Reis İlköğretim Okulu mezunları, başta İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi olmak üzere, sınavla öğrenci alan tüm orta öğretim kurumlarına OKS-SBS türü sınavlardan aldıkları puanlarla geçebilirler. Okulumuzun eğitim başarısı bu konuda %100 oranına sahiptir.

Okulumuzda Fransızca

Okulumuzda anasınıfından itibaren öğrencilerimiz haftada 10-12 saat Fransızca dersi görüyorlar. Amacımız çocuklara küçük yaşlarından itibaren Fransız dilini ve kültürünü aktarmaktır.

Anasınıfında  dersler genelde oyun, el becerileri, şarkı, genel talimatlar ve kelimeler üzerinde kurulmuştur. Çocuklarımız eğlenerek öğreniyorlar.

1. sınıftan 3. sınıfa kadar öğrencilerimizin artık ders kitapları ve defterleri var. Okuma-yazma ve dilin genel cümle kuralları üzerinde duruluyor. Kültürel kavramlar da veriliyor, özellikle Fransız Bayramları ve Frankofoni’yi tanıtıcı çalışmalar yapılıyor.
4. sınıftan itibaren, okuma-anlama, yüklü bir gramer ve kelime haznesi geliştirici dersler verilmektedir. Ayrıca kültürü vermek amacıyla da her öğrencimiz bir kulübe yazılıp Fransızca'sını geliştirebilir.
6. sınıftan itibaren, öğrencilerimizi Saint Joseph Lisesi’ne hazırlamak amacıyla, Fransızca fen ve matematik derslerini de veriyoruz. Amacımız öğrencilerimizi bu terminolojiye hazırlamaktır.
6., 7. ve 8. sınıflarda Fransa tarihi ve coğrafyası da görülmektedir.
Ayrıca, 6. ve 7. sınıflar uluslar arası tanınan diplomalar almak için DELF sınavlarına giriyorlar.
Tüm sınıflarda ana dili Fransızca olan öğretmenlerimiz derslere girmektedir. Müzik ve iş eğitimi derslerimiz de Fransızca yapılmaktadır.
Ayrıca, günlük okul yaşantımızda da her aktivite veya resmi tören çift dilde yapılmaktadır. Öğrencilerimiz Fransızca'yı okulumuzda mümkün olduğu kadar yaşayarak öğreniyorlar.

Neden Fransızca?

Fransızca'yı seçmek için birçok neden vardır. Bunlardan bazılarını aşağıda belirttik :

 • Dünya ülkelerinin dörtte birinde, beş kıtada Fransızca konuşulur,
 • Çağımızın en önemli üç dilinden biridir,
 • -Birçok meslek-iş dalında (tıp, eczacılık, inşaat, sigorta, moda, endüstri, sanat,vb.) ağırlıklı olarak kullanılır,
 • -Fransızca bilenler İngilizce'yi daha kolay öğrenirler,
 • -Öteki yabancı dillerin öğrenilmesine alt yapı hazırlar (İtalyanca, İspanyolca),
 • -Mesleğimizde bize saygınlık kazandırır,
 • -Fransız kültürünü tanınır,
 • -Kibar, edebi ve şiirsel bir dili konuşulmuş olur,
 • -Fransızca bilmenin ayrıcalığı yaşanır,
 • -Dünyanın en önemli üniversitelerden olan Sorbonne’da okuma fırsatı kazanılır,
 • -Galatasaray Üniversitesi'ne giriş şansı arttırılır,
 • -Önderimiz Atatürk’ün kişiliğini etkileyen bir dildir.

Fransızca eğitimimiz konusunda bilgilenmek isteyen tüm velileri okulumuza bekleriz.

Okulumuzda İngilizce

Okullarımızda İngilizce öğretimi anaokulunda başlamaktadır. Öğrencilerimizin 4 yaş ve hazırlık sınıflarında iki ders saati olarak öğrenmeye başladıkları ikinci yabancı dil olan İngilizce derslerinde, öncelikli hedefimiz, yeni bir dilin seslerini tanımalarını ve ilgilerini çekerek bu yeni dili sevmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda sınıflarda, konuşma alışkanlığını geliştiren, dil kullanım becerilerine odaklanılan, aktivitelerin önemli olduğu, öğrenci merkezli, öğretmenin kılavuz ve yönetici olduğu, dil bilgisine müdahalede bulunulmayan ve dilin pratik taraflarının önemli olduğu iletişimsel yaklaşım kullanılmaktadır. Bununla beraber dilin doğal öğreniminin önce dinleme ile başladığını daha sonra konuşma, okuma ve yazma becerilerinin kazanıldığını savunan işitsel-dilsel yöntem de kullanılmaktadır.  Şarkılar, oyunlar, rol üstlenme gibi tekniklerin kullanıldığı sınıflarda aynı zamanda teknolojiden de yeterli ölçüde yararlanılmaktadır.

İlkokuldan itibaren üç ders saati olarak işlenen İngilizce dersinin temel hedefi değişmemektedir. İlköğretim birinci sınıfın ilk döneminde sözel olarak devam eden dersimize ikinci dönem yazma da eklenir. Öğretim öğrenci merkezli olarak yapıldığı için ders malzemeleri, öğretim ortamı ve aktiviteler özel olarak öğrenci odaklı üretilir. Bu materyallerin hedef dilin kültürünü yansıtacak ve günlük yaşamda işlevsel olacak şekilde üretilmesine özen gösterilir. Öğretmenin sınıf içerisindeki rolü, öğrencilerin dil öğretim amaçlarına uygun bir şekilde birbirleriyle iletişim kurmalarında yönlendirici olmaktır. Hedef dil, sadece iletişim etkinliklerinde değil, aynı zamanda etkinliklerin açıklanmasında ve ödev verilirken de kullanılır. Dil bilgisi kurallarını öğretmek için ayrıca bir çalışma yapılmaz, yapı ve kurallar etkinlik ve diyalogların içerisinde öğretilir.  

Sınıf içerisinde öğrendikleri yabancı dili, dışarıya da taşıyabilmeleri amacıyla öğrencilerimiz okul içi ve uluslar arası projelere dâhil olurlar. İlkokulumuzda açılan İngilizce Tiyatro Kulübü de yine öğrendikleri yabancı dili pekiştirmeleri için eğlenceli bir aktivitedir.

Ortaokulda İngilizce eğitimi 5 ders saatidir. 3 saat ana ders öğretmeni ile dilbilgisi, 2 saat ise yabancı öğretmen ile beceri dersi işlenmektedir. Ortaokul seviyesinde diğer düzeylerde kullanılan iletişimsel ve işitsel-dilsel yaklaşımlara, bilişsel yaklaşım da eklenir. Bilişsel öğrenme yöntemini diğer yöntemlerden ayıran tarafı yabancı dildeki yeni bilgilerin depolanması ve eski bilgilerin yeni anlamlar ve bağlar kazanmasıdır. Anlamlı öğrenmenin olabilmesi için yeni bir öğrenmenin daha önce öğrenilmişlerle bütünleşmesi gerekir. Dört temel beceri de eşit oranda önemsenir ve bunların yanında telaffuz öğretimi yapılır. Öğrencinin yaptığı yanlışların hafızada yer edinmesinin önüne geçmek gerekçesiyle, hatalar öğrencinin motivasyonunu kırmayacak biçimde hemen düzeltilir. Öğretim aracı olarak ders kitabı, görsel ve işitsel ve imkân dâhilindeki diğer araçlardan mümkün olduğunca yararlanılır. Alıştırmalar ve pekiştirme uygulamalarında oyunlara da yer verilir. Öğrenci merkezli öğretim yapılır ve öğretmen yönlendirici konumda olur. Öğrencilerin, sınıfta öğrendikleri konuları evde de online kaynaklar kullanarak pekiştirmeleri beklenir ve gelişimleri öğretmenler tarafından takip edilir.

Ortaokul düzeyinde öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dili kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri kulüplerimiz de yer almaktadır.(JMUN,WSC) Öğrencilerimiz, gerek bu kulüpler vasıtasıyla gerekse yabancı öğretmenleriyle yaptıkları projeler ile dili kullanma imkânına sahip olurlar. Bu anlamda her yıl gerek ulusal, gerek uluslar arası alanda önemli başarılar da kazanmaktadırlar.

Okulumuzda İtalyanca

Orion Eğitim Vakfı Özel Piri Reis Okullarında 5.. sınıftan itibaren 3. dilimiz İtalyanca'ya yelken açıyoruz.

Fransızca gibi İtalyanca'nın da Latince kökenli bir dil olması ve yapı olarak Fransızca'ya benzer olması, çocuklarımızın İtalyanca’yı hızla öğrenmelerine olanak sağlıyor. Öğrencilerimiz yeni bir dili öğrenirken aynı zamanda köklü bir kültürle tanışıyorlar. 

Özellikle son yıllarda İtalyanca'ya artan ilgi bir rastlantı değil. İtalya ile sıkı ticari ve kültürel ilişkilerimiz nedeniyle İtalyanca bilmek de artık bir avantaj haline gelmiştir. İtalyan dili müzikal bir dildir bu nedenle de kavraması kolay ve zevklidir. Kültürü, Modası ve mutfağının zenginliği bu dile olan ilgiyi arttırmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde İstanbul'da bir İtalyan Üniversitesi'nin kurulması planlanıyor. Bu ve benzeri çalışmalar da İtalyanca'nın önemini vurgular niteliktedir.

Projeler

Yetenek ve Yaşam Kulüpleri

Kulüplerimizde;

Farkında olduğumuz ya da olmadığımız yeteneklerimizi keşfediyoruz, araştırıyoruz, öğreniyoruz, eğleniyoruz, paylaşıyoruz. Sosyalleşme sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Bilgi ediniyoruz. Yeni deneyimler kazanıyoruz. Çalışmalarımızı ürüne dönüştürüyoruz.

 

KODLAMA VE UYGULAMA GELİŞTİRME KULÜBÜ

Öğretmenin Adı: Gökhan YÜKSEL

Kulüp Amaçları:  Öğrencilerin problem çözebilme, yaratıcı düşünebilme, algoritmik düşünebilme, üretilme gibi becerilerini geliştirmek.

Kulüp Katılım Kriterleri: 5,6  veya 7. sınıf öğrencisi olmak.

Kulüp Üye Sayısı: 10-12 Öğrenci

Kulüp Kuralları: Sınıf kuralları ve bilgisayar odası kuralları geçerlidir.

Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Yok.

 

ÇÖMLEKÇİLİK KULÜBÜ

Öğretmenin Adı: Çiçek ÇETİNKAYA-Tayfun BİLGİN

Kulüp Amaçları:  Öğrencilerin el becerilerini geliştirmek, grup çalışması ile çeşitli objeler üretmek ve MS derneğine bağışta bulunmak.

 • Grup çalışmasını geliştirmek
 • Kendi ürününü tasarlamak
 • Belirli bir amacın farkında olmak
 • Öğrencilerin düzen alışkanlıkları konusunda pekiştirmek

Kulüp Katılım Kriterleri: 5. sınıf öğrencisi olmak.

Kulüp Üye Sayısı: 6-10 öğrenci

Kulüp Kuralları: Fransızca konuşmak, saatinde gelmek, sessizce çalışmak, materyalleri yerleştirmek ve güzel kullanmak. Kulüp sonunda sınıfı toplamak, materyalleri yıkamak ve yerine koymak.

Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Yok. Yapılan ürünler Pirithon etkinliğinde satılıp “MS derneği” ne bağışta bulunulacak.

 

MASA TENİSİ KULÜBÜ

Öğretmenin Adı: Özlem GENÇ

Kulüp Amaçları:

 • Masa tenisi ile ilgili temel beceriler kazandırmak,
 • Öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif yaşantılarına katkıda bulunmak,
 • Sinir-kas koordinasyonunun, el kaslarının, hareket yeteneğinin gelişimini sağlamak.

Kulüp Katılım Kriterleri: Gönüllü olmak, bireysel ve takım çalışmalarına istekli olmak.

Kulüp Katılım Kriterleri: 5, 6 7. sınıf öğrencisi olmak.

Kulüp Üye Sayısı: 8-10 öğrenci

Kulüp Kuralları: Okul spor kıyafeti ile katılmak. Takım çalışmasına uyumlu olmak ve arkadaşları ile iyi ilişkiler içerisinde olmak.

Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Yok.

 

ORKESTRA KULÜBÜ

Öğretmenin Adı: Kerem SANDIKKAYA

Kulüp Amaçları:

 • Düzenli verimli grup çalışması ve orkestra kuralları çerçevesinde müziksel seviyelerini arttırarak uyum içinde müzik icra etmek.
 • Öğrencilerin yaratıcılarını geliştirmek, ürün ortaya çıkararak başarabildiklerini görmelerini sağlamak.
 • Müzik ve ritim duygusunu geliştirmek.

Kulüp Katılım Kriterleri:

 • 5,6,7.  sınıf öğrencisi olmak.
 • Kulübümüzü seçen öğrencilerimizin çalgıları olmalı ve çaldıkları çalgıların eğitimini alıyor olmaları gerekmektedir.
 • Müzik ve ritim duygusuna sahip olmak.
 • Çalışmaya istekli ve yaratıcı olmak.
 • Dans ve ritim duygusunu geliştirmeye istekli olmak.

Kulüp Üye Sayısı: 8-10 öğrenci

Kulüp Kuralları: Kulübümüzde uyum ve motivasyonu bozmadan, saygı ve orkestra disipliniyle, ben değil biz olma bakış açısıyla birlikte eğlenerek müzik yapma konusu orkestra kurallarımızın temelini oluşturmaktadır. Ekip çalışmasına uyumlu olmak. Arkadaşları ile iyi ilişkiler içerisinde olmak. Zamanında derslere katılmak.

Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Kulübümüzü seçen öğrencilerimizin çalgıları olmalı ve çaldıkları çalgıların eğitimini alıyor olmaları gerekmektedir

 

GENÇ MAKERLAR KULÜBÜ

Öğretmenin Adı: Nurdan KORUYUCU- Nevgi ÜÇPINAR

Kulüp Amaçları: Öğrencilerin yaratıcılarını geliştirmek, ürün ortaya çıkararak başarabildiklerini görmelerini sağlamak, Belirlenen konu üzerinde araştırmalar yapılarak fikir edinilmesi. Öğrencilerin belirlenen konu üzerinde yaptıkları araştırmaya bağlı olarak ürün tasarlaması. Gerekli malzemeleri kullanarak ürün yapması ve sunumunu gerçekleştirilmesi.

Kulüp Katılım Kriterleri:

 • 5,6,7.  sınıf öğrencisi olmak.
 • İstenilen malzemeleri temin etmek , kulübe düzenli olarak katılmak,
 • malzemelerin dikkatli ve özenli kullanılması, ortak çalışmalarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi .

Kulüp Üye Sayısı: 8-10 öğrenci

Kulüp Kuralları: Ekip çalışmasına uyumlu olmak, arkadaşları ile iyi ilişkiler içerisinde olmak, zamanında derslere katılmak.

Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Karton, makas, tutkal, fırça, boya, kalem cetvel, bant vb. (tasarlanan ürüne göre değişen malzemeler)

 

SATRANÇ KULÜBÜ

Öğretmenin Adı: Güray KERA

Kulüp Amaçları:

 • Satranç oyununu sevdirmek
 • Oyunlar ve zihinsel aktiviteler ile akıl yürütme yeteneğini geliştirmek
 • Stratejik düşünmeyi öğretmek ve benimsetmek
 • Problem çözme ve durum değerlendirmesi becerilerini artırmak

Kulüp Katılım Kriterleri:

 • 5,6,7.  sınıf öğrencisi olmak.
 • Satranç oyununu bilen ve satranç bilgisini geliştirmeye istekli,
 • gayretli öğrencilerin katılması amaçlanmaktadır.

Kulüp Üye Sayısı: 4-8 öğrenci

Kulüp Kuralları:

 • Sınıf ve ders kurallarına uymak
 • Ödev sorumluluğu bilincinde olmak
 • Sınıf içi uygulamaları ve on-line çalışmaları takip edebilmek
 • Sabırlı olmak

Kulübün Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Yok

Kulübün Katılacağı Yarışmalar: Okul içi ve okul dışındaki çeşitli yarışmalar.

 

SAHNE SANATLARI KULÜBÜ (TÜRKÇE-FRANSIZCA TİYATRO)

Öğretmenin Adı: Bahar ÖLÇER-Handan ONARAN-Sevil İLBARIŞ-Aylin ŞENGÜN

Kulübün Amaçları:

 • Öğrencilerimizin özgüveninin gelişmesini, Fransızca/Türkçe diksiyon çalışmalarını, sözlü olarak kendilerini daha net ifade edebilmelerini, beden dilini kullanabilmelerini, ezberlerini, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmek kulübün amaçları arasında yer almaktadır.
 • Öğrencileri tiyatro sanatına teşvik etmek.
 • Yaratıcılıklarını arttırmak .
 • Sanat birden çok dalında üreticiliği arttırmak.
 • İş bölümü yaparak ve sorumluluk üstlenerek sanat alanında üretim yapmalarını sağlamak.
 • Sahne Sanatları Kulübü’nde, öncelikle öğrencilerin kendilerini sahnede rahat hissetmeleri için doğaçlama çalışmaları yapılacaktır.
 • Ses, nefes ve beden dili çalışmalarıyla öğrencilerin bedenlerini tanımaları doğru nefes alıp seslerini istedikleri şekilde kullanmaları öğretilecektir.

Kulüp Katılım Kriterleri:

 • 6 ve7.  sınıf öğrencisi olmak.
 • Sanatı ve özellikle tiyatroyu sevmek.
 • Disiplinli çalışmak.
 • İşbirliği yapmaya yatkın olmak.
 • Yaratıcı çalışmalara yatkın olmak.

Kulüp Üye Sayısı: 10-12

Kulüp Kuralları:

 • Dayanışma içinde ve planlı olarak çalışmak
 • Verilen görev ve sorumlulukları almak
 • Tiyatro kulübü, bünyesindeki öğrencilere ölçülü, saygılı ve anlayışlı davranmak

Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar:  Seçilecek metne göre, kostümler ve sahne dekoru ihtiyacı olacaktır. Dans, resim ve müzik öğretmenlerinden de destek alınacaktır.

 

WORLD SCHOLAR’S CUP

Öğretmenin Adı: Emel ÜSTÜN-Gülce AKTAŞ

Kulüp Amaçları: Münazarayı tanımak, münazara tekniklerini öğrenmek, başkalarının fikrini dinlemek ve fikirlerini doğru bir biçimde savunup kabul ettirebilmek, İngilizce konuşmak, İngilizce kelime bilgisini geliştirmek.

Kulüp Katılım Kriterleri:

 • 5,6,7.  sınıf öğrencisi olmak.
 • İngilizceye konuşma, yazma, anlama ve dinleme becerilerinde hâkim olmak, ya da kendini geliştirmeye açık olmak, araştırma yapmaya istekli olmak ve güncel olayları takip etmek.

Kulüp Üye Sayısı: 8-12 öğrenci

Kulüp Kuralları: İngilizce konuşmak, verilen görevleri zamanında, titizlikle yerine getirmek.

Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Yarışmaya katılım ücreti öğrencilerimiz tarafından karşılanacaktır. Bölgemizde yapılacak olan elemelerde başarılı olmamız durumunda yurt dışında düzenlenecek olan etaplarda katılım, yol ve konaklama masrafları yine öğrenciye ait olacaktır.

Kulübün Katılacağı Yarışmalar: World Scholar’s Cup

 

BASKETBOL KULÜBÜ

Öğretmenin Adı: Ergün TEKİN

Kulüp Amaçları:

 • Öğrencilerimizin, fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerini arttırarak, bir hedefe birlikte gidebilmek ve okul aidiyet duygusunu geliştirmek .
 • Teknik anlamda basketbol becerilerini geliştirmek.
 • Grup bilinci içerisinde sorumluluk duygularını geliştirmeyi ve paylaşmayı öğretmek.
 • Öğrencilerin sosyal toplum içerisinde kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak.

Kulüp Katılım Kriterleri:

 • 5,6,7.  sınıf öğrencisi olmak.
 • Çalışmaya istekli olmak.

Kulüp Üye Sayısı: 10-12 öğrenci

Kulüp Kuralları: Takım disiplinine uyumlu olmak, Arkadaşları ile iyi ilişkiler içerisinde olmak,Zamanında derslere katılmak

Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Gösterilerde kullanılacak kostümlerin

Ücretleri öğrenciye aittir. (Kiralama ya da satın alma)

 

VİDEO YOU TUBE KULÜBÜ

Öğretmenin Adı: Melih ÇANGAR

Kulüp Amaçları:

 • Sosyal medya içeriği oluşturma teknikleri (video kurgusu oluşturma, sinema teknikleri...), içeriği yönetme ve gerekli araçların kullanımını öğretmek.
 • Grup bilinci içerisinde sorumluluk duygularını geliştirmeyi ve paylaşmayı öğretmek.
 • Sosyal medya nedir? Sosyal medyada kullanılabilecek içerik nasıl oluşturulur? İçeriğin platformlara yüklenmesi ve yönetimi nasıl yapılır?

Kulüp Katılım Kriterleri:

 • 5,6,7.  sınıf öğrencisi olmak.
 • Çalışmaya istekli ve yaratıcı olmak.

Kulüp Üye Sayısı: 4-6 öğrenci

Kulüp Kuralları: Ekip çalışmasına uyumlu olmak.

Arkadaşları ile iyi ilişkiler içerisinde olmak.

Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: İhtiyaca göre dönem içinde belirlenecektir.

 

HATTATLIK VE EL  SANATLARI KULÜBÜ

Öğretmenin Adı: Jale ADATO

Kulübün Amaçları:

 • Öğrencilerin yaratıcılarını geliştirmek, ürün ortaya çıkararak başarabildiklerini görmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfettikleri ve kendilerine güvenlerinin arttıran çalışmalar yapılır. Hattatlıkla beraber öğrenciler yazmayı daha çok sever ve derslerinde kullanabilirler. Grup halinde özenle çalışmayı pekiştirirler.

Kulüp Katılım Kriterleri:

 • 5,6,7.  sınıf öğrencisi olmak.
 • İstenilen malzemeleri temin etmek.
 • Kulübe düzenli olarak katılmak.
 • Malzemelerin dikkatli ve özenli kullanılması.
 • Ortak çalışmalarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi.

Kulüp Üye Sayısı: 6-10

Kulüp Kuralları:

 • Dayanışma içinde ve planlı olarak çalışmak.
 • Verilen görev ve sorumlulukları almak.
 • El Sanatları ve Hattatlık kulübü, bünyesindeki öğrencilere ölçülü, saygılı ve anlayışlı davranmak .

Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar:  İhtiyaca göre dönem içinde belirlenecektir.

 

RESİM KULÜBÜ

Öğretmenin Adı: Nur PETEK

Kulübün Amaçları: Her sene 8. sınıf öğrencilerinden oluşan " Resim Kulübü", öğrencilerin sonuncu sınıfa kadar biriktirdikleri resim sevgisini en verimli şekilde kullanarak, arkalarında güzel ürünler bırakıp mezun olmalarını sağlamaktadır.  Bu kulüp, dolayısıyla 8. sınıf öğrencilerinin kendilerini özel hissetmelerini sağlayarak çalışmalarını daha özverili ve istekli yapmaya yöneltmektedir.

Öğrencilerin yaratıcılarını geliştirmek, ürün ortaya çıkararak başarabildiklerini görmelerini sağlamak.

Kulüp Katılım Kriterleri:

Kulüp öğrenci seçiminde öncelik ekip çalışmasına uyum sağlayan, çalışmaları zamana uygun şekilde tamamlayan, yurt içi ve/veya yurt dışı yarışmalarda başarı elde etmiş, bu yarışmalara okul elemesini geçerek; fazla sayıda katılım sağlamış öğrencilerimizindir.

Kulüp Üye Sayısı: 8-12

Kulüp Kuralları: Mezunlar Sergisine yapılan katkı dışında Resim Kulübü, sene içindeki duvar resmi çalışmalarına, sergi gezilerinin atölyelerine ve profesyonel düzeydeki yarışmalara katılarak okul etkinliklerine ve başarılarına da katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmaların 8. sınıf öğrencileriyle sınırlı kalması bu sebeptendir.

Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar:  İhtiyaca göre dönem içinde belirlenecektir.

 

DANS-ZUMBA KULÜBÜ

Öğretmenin Adı: Serap SİRAAY

Kulüp Amaçları:

 • Grup bilinci içerisinde sorumluluk duygularını geliştirmeyi ve paylaşmayı öğretmek.
 • Öğrencilerin sosyal toplum içerisinde kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak.
 • Müzik eşliğinde ritmin duygusunu ve koordinasyonunu geliştirmek.
 • Vücudun esnekliğini, direncini artırarak daha sağlıklı ve zinde bir yaşamı desteklemek.
 • Dans ile ilgili ritim duygusunun geliştirilmesi ile birlikte temel becerilerin kazanılmasını sağlamak.

Kulüp Katılım Kriterleri:

 • 5,6,7.  sınıf öğrencisi olmak.
 • Müzik ve ritim duygusuna sahip olmak.
 • Çalışmaya istekli ve yaratıcı olmak.
 • Dans ve ritim duygusunu geliştirmeye istekli olmak.

Kulüp Üye Sayısı: 6-8 öğrenci

Kulüp Kuralları: Ekip çalışmasına uyumlu olmak. Arkadaşları ile iyi ilişkiler içerisinde olmak. Zamanında derslere katılmak.

Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Gösterilerde kullanılacak kostümlerin ücretleri öğrenciye aittir. (Kiralama ya da satın alma)

Spor Etkinlikleri

Piri Reis Okullarında spor, öğrencilerimizin akademik eğitimlerini tamamlayıcı bir etkinlik olarak planlanmaktadır.

Fiziksel farklılıklarını gözetmeden tüm öğrencilerimizi spor yapmaya teşvik ediyor, öğrencilerimize sporu sevdirmek ve hayatları boyunca spor yapma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Piri Reislilerin enerjilerini olumlu kullanabilecekleri bir alan yaratıp kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, ruhen, ahlaken, bedenen sağlam, amatör ruhlu sporcular yetiştirmek en önemli hedefimizdir.

Vakfın bu felsefesine ekip sporlarıyla (basketbol, voleybol) erişmenin daha kolay olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimizin, bireysel yerine ekip başarısına odaklanmasına önem veriyoruz. Basketbolda ve voleybolda öğrencilerimiz, takım arkadaşlarıyla uyumlu çalışmayı öğreniyor ve erken yaşta liderlik, yöneticilik becerilerini geliştiriyorlar.

 Yetenekleri doğrultusunda öne çıkan öğrencilerimiz, spor öğretmenleri tarafından seçilip Piri Reis Okulları takımlarında oynuyorlar. Öğrencilerimiz amatör ruh ile profesyonel çalışma imkânı buluyorlar. Bu uygulama dolaylı olarak aidiyet duygusunun da gelişmesini sağlıyor.

 Kendi imkânlarıyla çeşitli bireysel dallarda (yelken, tenis, yüzme vb.) spor yapan öğrencilerimizin başarıları desteklenmekte, öğrencilerimiz olanaklar çerçevesinde başarı bursları ile ödüllendirilmekte ve öğrencilerimizin başarıları uygun ortamlarda duyurulmaktadır.

Kuruluşlarından beri hızla gelişen, dönüşen ve 2013 yılında 15. yılını kutlayan okullarımızda, spor dalları da çeşitlenmektedir. Okullarımızda hafta içi yaptığımız kulüp etkinliklerimiz ve hafta sonu yaptığımız spor okulu çalışmalarımızla sportif faaliyetlerimiz, hiç şüphesiz zamanla gelişerek artacaktır. https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif