Eğitim Programı

Tüm ilköğretim okulları gibi okullarımızda da Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği haftalık ders programları uygulanır. 08:45-16:25 saatleri arasında günde 8 ders yapılan okullarımızda bu süre içinde ayrıca sabah 15 dakika "Paylaşım Saati", son dersten sonra da 30 dakika "Akademik Destek" uygulaması yapılmaktadır. Piri Reis Okulları'nda Bakanlık programından arta kalan saatlerde planlı olarak serbest çalışmalar, takviye çalışmaları ve çeşitli sosyal etkinlikler yapılır.

Yabancı Dil
Haftalık ders programı içinde sabit olarak yer alan bu zaman dilimlerinde ve diğer çalışmalarda dil bakımından ağırlık Fransızca derslerine verilir. Okulumuzun ilköğretim bölümüne başlayan her öğrencimiz sekiz yıllık temel eğitim süresi boyunca haftada 10 saat Fransızca eğitimi görür. Anaokulundan itibaren İngilizce eğitimi alan öğrencilerimiz, ilköğretimde de sekiz sene boyunca bu dili öğrenmeye devam ederler. Öğrencilerimizin Fransızca ve İngilizce düzeyleri, her yıl bağımsız kuruluşlarca yapılan DELF ve CAMBRIDGE sınavlarıyla ölçülüp uluslararası sertifikalarla belgelendirilir. Öğrencilerimiz 6. sınıftan başlayarak 3 yıl boyunca da İtalyanca öğrenirler. Ortaöğretimde Saint Joseph’e geçenler Fransızca'nın yanı sıra İtalyanca eğitimini orada da devam ettirirler.  

Sınıf Öğretmenliği
"Sınıf Öğretmenliği" uygulamamız 4 yıl sürmekte olup 5. sınıftan itibaren her derse branş öğretmeni girer. İlk 4 yılda da sınıf öğretmenimizin sorumluluğunda olan Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi dışındaki dersler branş öğretmenlerimizce yürütülür; ancak Matematik ve Fen Bilgisi derslerine branş öğretmenleri de haftanın belli saatleri takviye olarak girerler.

Çoklu Zeka Uygulamaları
Okullarımızdaki Çoklu Zeka Uygulamaları, 2000 yılında ve henüz Bakanlığımızın program değiştirme çalışmaları hazırlık aşamasındayken başlamış olup tüm kadromuz, bu alanda Türkiye’nin uzman ismi olan Prof. Dr. Ziya Selçuk önderliğindeki bir ekiple geniş kapsamlı eğitim çalışmaları yürütmüştür. Ziya Selçuk’un yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki diğer akademisyenlerden danışman olarak yardım almak suretiyle gerçekleştirdiğimiz "öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarımız" kesintisiz olarak devam etmektedir.

Tematik Çalışmalar - Disiplinler Arası İşbirliği
Okullarımızda yapılagelen özgün çalışmalardan biri de "Tematik" çalışmalar ya da "Disiplinler Arası İşbirliği" adı verilen çalışmalardır. Sene başında tüm branşlar arasında yapılan planlamalar sonucunda, benzer temaların birden fazla derste aynı haftalarda işlenmesi için zamanlamaya dikkat edilerek öğrencilerin dersler arasında bilgi ve beceri transferi yapmalarının sağlanması amaçlanır.

Ölçme-Değerlendirme
Öğrencilerimizin SBS adı verilen ölçme-değerlendirme uygulamalarında aldıkları başarılı sonuçlar, okullarımızın Türkçe-Matematik-Fen ve Sosyal Bilgiler branşlarında verdiği akademik eğitimin düzeyi hakkında fikir edinilmesi açısından önemli ipuçlarıdır. Okullarımızın bu konudaki önemli ilkelerinden biri de bu sınavları ve tek başına “sınav başarısı”nı tabulaştırmadan, onları yaşamın bir parçası olarak kabullenerek öğrencilerimizi sınavlara hazırlamaktır. Tüm öğrencilerimizin mutlaka bu sınavlara girmesi sağlanır. 

Sosyal, Özgüvenli, Donanımlı, Mutlu Bireyler
Öğrencilerimizin ilgi, istek ve yetenekleri göz önüne alınarak çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yapıldığı okullarımızda, sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin sosyal etkinlik saatlerinden ya da zevk alarak girdiği beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb. derslerden alıkonulup onların yerine test çözerek başarılı olması türünden uygulamalara yer verilmez. Onların, okul yaşamı içinde mutlu bir ortamda aldıkları eğitim sonucunda doğal sınav başarısını yakalamaları ve bu başarıyı özgüvenli, donanımlı ve mutlu bireyler olarak hayatlarının her alanına yaymaları hedeflenir.  

Aktif Öğrenme Ortamları
Modern teknolojinin tüm olanaklarından yararlanılarak uygulamalı aktif öğrenme ortamlarının geliştirildiği okullarımızda bu çalışmalar çeşitli gezi ve incelemelerle, proje yapılandırmalarıyla desteklenir. Ayrıca okullarımıza özgü bir etkinlik olarak tüm sınıflarda her gün on beş dakika sessiz okuma çalışması yapılmaktadır.

%100 Başarı
Orion Eğitim Vakfı Özel Piri Reis İlköğretim Okulu mezunları, başta İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi olmak üzere, sınavla öğrenci alan tüm orta öğretim kurumlarına OKS-SBS türü sınavlardan aldıkları puanlarla geçebilirler. Okulumuzun eğitim başarısı bu konuda %100 oranına sahiptir.

Okulumuzda Fransızca

Okulumuzda anasınıfından itibaren öğrencilerimiz haftada 10-12 saat Fransızca dersi görüyorlar. Amacımız çocuklara küçük yaşlarından itibaren Fransız dilini ve kültürünü aktarmaktır.

Anasınıfında  dersler genelde oyun, el becerileri, şarkı, genel talimatlar ve kelimeler üzerinde kurulmuştur. Çocuklarımız eğlenerek öğreniyorlar.

1. sınıftan 3. sınıfa kadar öğrencilerimizin artık ders kitapları ve defterleri var. Okuma-yazma ve dilin genel cümle kuralları üzerinde duruluyor. Kültürel kavramlar da veriliyor, özellikle Fransız Bayramları ve Frankofoni’yi tanıtıcı çalışmalar yapılıyor.
4. sınıftan itibaren, okuma-anlama, yüklü bir gramer ve kelime haznesi geliştirici dersler verilmektedir. Ayrıca kültürü vermek amacıyla da her öğrencimiz bir kulübe yazılıp Fransızca'sını geliştirebilir.
6. sınıftan itibaren, öğrencilerimizi Saint Joseph Lisesi’ne hazırlamak amacıyla, Fransızca fen ve matematik derslerini de veriyoruz. Amacımız öğrencilerimizi bu terminolojiye hazırlamaktır.
6., 7. ve 8. sınıflarda Fransa tarihi ve coğrafyası da görülmektedir.
Ayrıca, 6. ve 7. sınıflar uluslar arası tanınan diplomalar almak için DELF sınavlarına giriyorlar.
Tüm sınıflarda ana dili Fransızca olan öğretmenlerimiz derslere girmektedir. Müzik ve iş eğitimi derslerimiz de Fransızca yapılmaktadır.
Ayrıca, günlük okul yaşantımızda da her aktivite veya resmi tören çift dilde yapılmaktadır. Öğrencilerimiz Fransızca'yı okulumuzda mümkün olduğu kadar yaşayarak öğreniyorlar.

Neden Fransızca?

Fransızca'yı seçmek için birçok neden vardır. Bunlardan bazılarını aşağıda belirttik :

 • Dünya ülkelerinin dörtte birinde, beş kıtada Fransızca konuşulur,
 • Çağımızın en önemli üç dilinden biridir,
 • -Birçok meslek-iş dalında (tıp, eczacılık, inşaat, sigorta, moda, endüstri, sanat,vb.) ağırlıklı olarak kullanılır,
 • -Fransızca bilenler İngilizce'yi daha kolay öğrenirler,
 • -Öteki yabancı dillerin öğrenilmesine alt yapı hazırlar (İtalyanca, İspanyolca),
 • -Mesleğimizde bize saygınlık kazandırır,
 • -Fransız kültürünü tanınır,
 • -Kibar, edebi ve şiirsel bir dili konuşulmuş olur,
 • -Fransızca bilmenin ayrıcalığı yaşanır,
 • -Dünyanın en önemli üniversitelerden olan Sorbonne’da okuma fırsatı kazanılır,
 • -Galatasaray Üniversitesi'ne giriş şansı arttırılır,
 • -Önderimiz Atatürk’ün kişiliğini etkileyen bir dildir.

Fransızca eğitimimiz konusunda bilgilenmek isteyen tüm velileri okulumuza bekleriz.

Okulumuzda İngilizce

Okullarımızda İngilizce öğretimi anaokulunda başlamaktadır. Öğrencilerimizin 4 yaş ve hazırlık sınıflarında iki ders saati olarak öğrenmeye başladıkları ikinci yabancı dil olan İngilizce derslerinde, öncelikli hedefimiz, yeni bir dilin seslerini tanımalarını ve ilgilerini çekerek bu yeni dili sevmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda sınıflarda, konuşma alışkanlığını geliştiren, dil kullanım becerilerine odaklanılan, aktivitelerin önemli olduğu, öğrenci merkezli, öğretmenin kılavuz ve yönetici olduğu, dil bilgisine müdahalede bulunulmayan ve dilin pratik taraflarının önemli olduğu iletişimsel yaklaşım kullanılmaktadır. Bununla beraber dilin doğal öğreniminin önce dinleme ile başladığını daha sonra konuşma, okuma ve yazma becerilerinin kazanıldığını savunan işitsel-dilsel yöntem de kullanılmaktadır.  Şarkılar, oyunlar, rol üstlenme gibi tekniklerin kullanıldığı sınıflarda aynı zamanda teknolojiden de yeterli ölçüde yararlanılmaktadır.

İlkokuldan itibaren üç ders saati olarak işlenen İngilizce dersinin temel hedefi değişmemektedir. İlköğretim birinci sınıfın ilk döneminde sözel olarak devam eden dersimize ikinci dönem yazma da eklenir. Öğretim öğrenci merkezli olarak yapıldığı için ders malzemeleri, öğretim ortamı ve aktiviteler özel olarak öğrenci odaklı üretilir. Bu materyallerin hedef dilin kültürünü yansıtacak ve günlük yaşamda işlevsel olacak şekilde üretilmesine özen gösterilir. Öğretmenin sınıf içerisindeki rolü, öğrencilerin dil öğretim amaçlarına uygun bir şekilde birbirleriyle iletişim kurmalarında yönlendirici olmaktır. Hedef dil, sadece iletişim etkinliklerinde değil, aynı zamanda etkinliklerin açıklanmasında ve ödev verilirken de kullanılır. Dil bilgisi kurallarını öğretmek için ayrıca bir çalışma yapılmaz, yapı ve kurallar etkinlik ve diyalogların içerisinde öğretilir.  

Sınıf içerisinde öğrendikleri yabancı dili, dışarıya da taşıyabilmeleri amacıyla öğrencilerimiz okul içi ve uluslar arası projelere dâhil olurlar. İlkokulumuzda açılan İngilizce Tiyatro Kulübü de yine öğrendikleri yabancı dili pekiştirmeleri için eğlenceli bir aktivitedir.

Ortaokulda İngilizce eğitimi 5 ders saatidir. 3 saat ana ders öğretmeni ile dilbilgisi, 2 saat ise yabancı öğretmen ile beceri dersi işlenmektedir. Ortaokul seviyesinde diğer düzeylerde kullanılan iletişimsel ve işitsel-dilsel yaklaşımlara, bilişsel yaklaşım da eklenir. Bilişsel öğrenme yöntemini diğer yöntemlerden ayıran tarafı yabancı dildeki yeni bilgilerin depolanması ve eski bilgilerin yeni anlamlar ve bağlar kazanmasıdır. Anlamlı öğrenmenin olabilmesi için yeni bir öğrenmenin daha önce öğrenilmişlerle bütünleşmesi gerekir. Dört temel beceri de eşit oranda önemsenir ve bunların yanında telaffuz öğretimi yapılır. Öğrencinin yaptığı yanlışların hafızada yer edinmesinin önüne geçmek gerekçesiyle, hatalar öğrencinin motivasyonunu kırmayacak biçimde hemen düzeltilir. Öğretim aracı olarak ders kitabı, görsel ve işitsel ve imkân dâhilindeki diğer araçlardan mümkün olduğunca yararlanılır. Alıştırmalar ve pekiştirme uygulamalarında oyunlara da yer verilir. Öğrenci merkezli öğretim yapılır ve öğretmen yönlendirici konumda olur. Öğrencilerin, sınıfta öğrendikleri konuları evde de online kaynaklar kullanarak pekiştirmeleri beklenir ve gelişimleri öğretmenler tarafından takip edilir.

Ortaokul düzeyinde öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dili kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri kulüplerimiz de yer almaktadır.(JMUN,WSC) Öğrencilerimiz, gerek bu kulüpler vasıtasıyla gerekse yabancı öğretmenleriyle yaptıkları projeler ile dili kullanma imkânına sahip olurlar. Bu anlamda her yıl gerek ulusal, gerek uluslar arası alanda önemli başarılar da kazanmaktadırlar.

Projeler

Colette Taner
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörü

Çok farklı bir okuluz… 
Bir zamanlar, ünlü Rockfeller, Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak Ivy LEE’yi işe almış ve ona şöyle söylemiş : “Göreviniz : Bien faire et le faire savoir” (İyi yap ve haberdar et…)

Biz, öğrenciye yönelik bir okuluz, onlarla çok güzel şeyler yapıyoruz; ancak her zaman  haberdar etmiyoruz. Bizler bir fotoğraf için çalışmıyoruz. Öğrencilerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz.

 

Kulüpler

Bahçe ve Çevre Kulübü

Bitkileri ve özelliklerini tanımak, bir saksı çiçeği yetiştirebilmek, bitkinin doğuşuna, büyümesine, ürün vermesine tanık olarak emeğe saygı duymak, üretmenin mutluluğunu duymak, insan yaşamında toprağın önemini kavramak. Parsellerimizde sebze ve çiçek yetiştirmek. Le Coin "Petit Versailles" hazırlamak.

Şiir Kulübü

Hazırlayacağımız şiir dinletisiyle, herkesi büyülemeye ve yüreklere dokunan, güzel sözcüklerin dansına katılmak. Şiir okumayı, şiir yazmayı, şiir dinlemeyi seven her öğrencimizle çalışmak istiyoruz.

Matematik Kulübü

Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek. Matematiksel problemleri anlayıp bunları günlük hayatta kullanmasını sağlamak. Ünlü matematikçileri tanımak,bu matematikçilerin yapmış olduğu çalışmaları araştırmak. Okulumuza matematik panosu yapmak. İlimizde düzenlenen matematik etkinliklerine katılmak

Gezi ve Yürüyüş Kulübü

Doğayı birlikte keşfetmek, bilinmeyene yolculuk etmenin heyecanını yaşamak, çevremizdeki tarihi ve doğal güzelliklere geziler düzenlemek, doğal çevreyi yakından tanımanın keyfini çıkarmak, yürüyüş parkurumuzu birlikte oluşturmak, kişisel performansı arttırmak, kendini aşmak, direncini arttırmak, zinde olmak. Öğrencilerle yıl boyunca, hafta sonları ve tatil günleri gezi ve   yürüyüşler düzenlenecek.

 

Resim ve Yarışma Kulübü

Sene içinde yapılacak resim ve karikatür yarışmalarına katılmak. Öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkartmak ve kendilerini keşfedip onu re olmalarını sağlamak. Grup halinde sanatsal çalışmalar üretmek.

Adım Adım Avrupa Kulübü

25 ülkeyi tanımak. Bildiğimiz dört dili konuşmak. İlk adım Yunanistan Atina (tarih) Sergi köşesi kullanılarak birinci dönem tüm ülkeleri tanıyıp ikinci dönem yoğun bir şekilde Atina gezisine hazırlanacağız.(Sakız Adası, Pire, Atina, Thassos Adası)

 

Basketbol Kulübü

Kulüp Adı: Basketbol Kulübü

Öğretmen Adı: Ergün TEKİN

Kulüp Amaçları: Basketbol sporunun tüm içeriğiyle tanınması, sevilmesi, bireysel yeteneklerin yanında takım olarak hareket edebilmeyi sağlamak, fiziksel yetilerimizi ve koordinasyonumuzu geliştirmek.

Katılım Kriterleri: Basketbolla ilgili, takım çalışmasına uyum sağlayabilen, fiziksel yetileri ve koordinasyonu iyi ya da gelişime açık olan, kulüp kurallarına saygılı öğrencileri bekliyoruz.

Kulüp Üye Sayısı: 10 – 15 arasında öğrenci katılımı olabilir. ( 3. ,4. ve 5. sınıf öğrencileri katılabilir. )  

Voleybol Kulübü

Öğrencilerimizin voleybol tekniklerini geliştirmek, voleybol taktiklerini öğreterek ekip çalışmasına alıştırmak. Takım ruhunu oluşturup geliştirmek. Okul voleybol takımındaki sporcularımızda çalışmalara katılıp alt gruba yardımcı olacaklar. Çalışmalara katılan öğrencilerden oluşan minikler voleybol takımı kurulacaktır.

Masa Tenisi Kulübü

Kulüp Adı: Masa Tenisi Kulübü

Öğretmen Adı: Fatma Özlem GENÇ

Kulüp Amaçları: Takım olabilmeyi başarmak, el – göz koordinasyonumuzu ve çabuk karar verme yetimizi geliştirmek.

Katılım Kriterleri: Çabuk düşünüp çabuk karar verebilen, takım çalışmasına uyum sağlayabilen, el – göz koordinasyonu iyi olan ya da gelişime açık olan, ilgili ve istekli, kulüp kurallarına saygılı öğrencileri bekliyoruz.

Kulüp Üye Sayısı: 10 – 15 arasında öğrenci katılımı olabilir. ( 4., 5. ve 6. sınıf öğrencileri katılabilir. ) 

Kulüp Kuralları: Öğrencilerin kulüp çalışmalarına düzenli katılması, disiplinli çalışması, yönergelere uyması, birbirlerine saygılı ve takım olarak hareket edebilmesi gerekmektedir.

Kulübün Katılacağı Yarışmalar: İl ve ilçe müsabakalarına katılım sağlamayı planlamaktayız.

Çömlekçilik Kulübü

Öğretmen Adı:  Çiçek ÇETİNKAYA, Camille LEBİENVENU, Véronique SEGUİNOT

Kulüp Amaçları: Çocukların el kaslarının gelişmesi, farklı malzemeler ile temas etmeleri ve çeşitli objeler üretmeleri. Yıl sonunda, objeleri satıp, MS derneğine katkıda bulunmak.

Katılım Kriterleri: İstekli, yaratıcı ve el sanatlarına yatkın öğrenciler.

Kulüp Üye Sayısı: 7 öğrenci.

Dans ve Ritim Kulübü

Öğretmen Adı:  Serap GENCEL & Bihter AYDIN

Kulüp Amaçları: Öğrencilerin, grup bilinci içerisinde sorumluluk duygularını geliştirmeyi ve paylaşmayı öğretmek. Öğrencilerin, sosyal toplum içerisinde kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak. Müzik eşliğinde ritmin duygusunu ve koordinasyonunu geliştirmek, vücudun esnekliğini, direncini arttırarak daha sağlıklı ve zinde bir yaşamı desteklemek. Dans ile ilgili ritim duygusunun geliştirilmesi ile birlikte temel becerilerin kazanılmasını sağlamak, aerobik kapasiteyi güçlendirerek vücudun daha dinamik ve enerjik olmasına katkı sağlayabilmek.

Katılım Kriterleri: Müzik ve ritim duygusuna sahip olmak. Çalışmaya istekli ve yaratıcı olmak, dans ve ritim duygusunu geliştirmeye istekli olmak

Kulüp Üye Sayısı: 8-10 öğrenci. (4. ve 5. sınıf öğrencileri)

Fransızca Komedi Müzikal Kulübü

Öğrenciler, bir konuyu Fransızca söz ve müziklerle, şarkılarla anlatacaklar. Yani bu bir Fransızca müzikal çalışması olacak. Öğrenciler solo ve koro olarak görev alabilecekler. Amaç, sesini bir enstrüman olarak kullanmasını öğretmek, Fransızca dilini farklı bir alanda kullanabilmesini sağlayabilmek. Sahne havasını alarak tiyatro yeteneğini ilerletmek, estetik algılarını ve paylaşım duygularının gelişimine yardımcı olmak.

Koro Orkestra Kulübü

Koro: Kulübe katılan öğrencilerimiz; daha sonra farklı görevler almak için; ses eğitiminin yanı sıra Türkçe, Fransızca ve farklı dillerde şarkılar ve marşlar öğrenerek ses eğitimi, ses-nefes alıştırmaları ve birlikte şarkı söyleme becerisi kazanacaklardır.

Orkestra: Geçen yıllarda temeli atılan orkestramız yeni elemanların katılımıyla daha da zenginleşecektir.  Birlikte çalma ve enstrüman bilgi  si konusunda kendilerini geliştirecekler.

Satranç ve Akıl Oyunları

Kulüp Adı: Satranç ve Akıl Oyunları

Öğretmen Adı:  Güray Kera, İlgi Ulaşır İlhan, Murat Özsoy

Kulüp Amaçları: Satranç ve Akıl Oyunları kulübümüzün amacı, oyunlar ve zihinsel aktiviteler ile öğrencilerimizin akıl yürütme yeteneğini, yaratıcılığını, problem çözme ve durum değerlendirmesi becerilerini arttırmaktır.

Oyunlarla yapılan tüm etkinliklerde, öğrenci hakkında en belirgin, hızlı ölçme ve değerlendirme yapılır. Öğrendikleri teorik bilgiler, kulüp ortamında pratik ile birleşerek sistematik bir eğitim sağlanır.

Katılım Kriterleri: Yarışmalara katılmış, akıl oyunlarına yatkınlığı olan ve/veya kendini geliştirmek isteyen istekli, gayretli öğrencilerimiz olacaktır.

Kulüp Üye Sayısı: En fazla 20 öğrenci alınmaktadır.

Kulübün Katılacağı Yarışmalar:

 • Okul Birinciliği Satranç Turnuvası (Ocak ayı)
 • GSİM Okul Sporları Satranç Turnuvasına katılım (Ocak ayı)
 • Takev Strateji Oyunları Yarışması’na katılım. (Ocak ayı),
 • Çocuk Ligi Satranç Müsabakaları’na katılım (Mart ayı)
 • ACI Okullar Arası Satranç Turnuvası’na katılım (Nisan ayı)
 • Beko Satranç Şöleni’ne katılım (Mayıs ayı)
 • Doğanata Okullar Arası Satranç Turnuvası’na katılım (Nisan ayı)
 • Takev Akıl Oyunları Yarışması’na katılım (Nisan ayı)
 • Rota Koleji’nin düzenlediği “Rotamatematik” Yarışması’na katılım (Nisan sonu)
 • Okul Birinciliği Satranç Turnuvamızda, kulüp öğrencilerimiz satranç hakemi olarak görev yapacaklardır. Bu sayede büyük çaplı bir organizasyonun,  iş akışını ve takibini uygulamalı olarak öğrenip tüm etkinliği kayıt altına alacaklardır.
 • Turnuva hazırlıklarımız hafta içi çevrimiçi olarak internet ortamından da devam edecektir.

Club Marionnettes Kukla Yapımı Kulübü

Tüm öğrencilerin, satranç bilgi ve pratiklerini arttırmak, değişik sınıflardaki öğrencilerle maçlar yaparak hem eğlenmek hem öğrenmek. Farklı sınıflardan çocukların sosyal bir ortamda kaynaşması, kulüp bünyesinde daha farklı bir ortamda satranç sporunun uygulanması.

Club DELF B1 Kulübü

B1 DELF sınavına öğrencilerin istekle hazırlanmalarına yardımcı olmak. Sınava girmelerini sağlamak.

Kısa Film Kulübü

Eğlenceli, yaratıcı, aktif ve heyecanlı bir kulüp olarak bu yıl yeni oluşturuldu. Aralık ayında yapılacak olan Kısa Film yarışmasına öğrencilerimizin katılımını hedeflemektedir.

Resim Dekor Kulübü

Okulun düzenlediği etkinliklerde, resmi bayramlarda çocukların dekor çalışmasına yardımcı olması hedeflenmektedir.

Müzikal Kulübü

Sene sonu yapılacak olan Fransızca Müzikal’de görev almak isteyen oyuncuların müzikal anlamda gelişmesini sağlamak hedeflenmektedir.

 

First Lego Kulübü

Lego yardımıyla otokontrollü robotlar yapıp belli görevleri başarmasını sağlamak bu kulübün çalışma alanıdır. Bu çalışmaları değerlendirmek için uluslararası yarışmalara katılım da gerçekleştirilmektedir.

Yemek Kulübü

Dünya mutfaklarını tanıyoruz. Yemek yeme kurallarını öğreniyoruz. Çabuk, hazır ve sağlıklı küçük besinler hazırlayarak grup çalışmasının önemini ve keyfini yaşıyoruz.

 • «Geri  
 • 1
 • 2
 • 3

Spor Etkinlikleri

Piri Reis Okullarında spor, öğrencilerimizin akademik eğitimlerini tamamlayıcı bir etkinlik olarak planlanmaktadır.

Fiziksel farklılıklarını gözetmeden tüm öğrencilerimizi spor yapmaya teşvik ediyor, öğrencilerimize sporu sevdirmek ve hayatları boyunca spor yapma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Piri Reislilerin enerjilerini olumlu kullanabilecekleri bir alan yaratıp kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, ruhen, ahlaken, bedenen sağlam, amatör ruhlu sporcular yetiştirmek en önemli hedefimizdir.

Vakfın bu felsefesine ekip sporlarıyla (basketbol, voleybol) erişmenin daha kolay olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimizin, bireysel yerine ekip başarısına odaklanmasına önem veriyoruz. Basketbolda ve voleybolda öğrencilerimiz, takım arkadaşlarıyla uyumlu çalışmayı öğreniyor ve erken yaşta liderlik, yöneticilik becerilerini geliştiriyorlar.

 Yetenekleri doğrultusunda öne çıkan öğrencilerimiz, spor öğretmenleri tarafından seçilip Piri Reis Okulları takımlarında oynuyorlar. Öğrencilerimiz amatör ruh ile profesyonel çalışma imkânı buluyorlar. Bu uygulama dolaylı olarak aidiyet duygusunun da gelişmesini sağlıyor.

 Kendi imkânlarıyla çeşitli bireysel dallarda (yelken, tenis, yüzme vb.) spor yapan öğrencilerimizin başarıları desteklenmekte, öğrencilerimiz olanaklar çerçevesinde başarı bursları ile ödüllendirilmekte ve öğrencilerimizin başarıları uygun ortamlarda duyurulmaktadır.

Kuruluşlarından beri hızla gelişen, dönüşen ve 2013 yılında 15. yılını kutlayan okullarımızda, spor dalları da çeşitlenmektedir. Okullarımızda hafta içi yaptığımız kulüp etkinliklerimiz ve hafta sonu yaptığımız spor okulu çalışmalarımızla sportif faaliyetlerimiz, hiç şüphesiz zamanla gelişerek artacaktır. https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif